គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

 

នេះជាគោលការណ៍ឯកជនភាព ("គោលនយោបាយ") នៃគេហទំព័រ PoundSlots.com ("គេហទំព័រ"" ដំណើរការដោយវឌ្ឍនភាពលីមីតធីតនៃការិយាល័យសូហូការិយាល័យលេខ ៣ អា, អណ្តូងទឹកគែមផ្លូវអេលៀហ្សាមមីស្មឹតផ្លូវជូលីនៀម៉ាលតា ("ក្រុមហ៊ុន","យើង","ពួកយើង","របស់យើង") ។

ក្រុមហ៊ុនប្តេជ្ញាធានាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងភាពឯកជនរបស់អ្នក។ យោងតាមការប្តេជ្ញាចិត្តនេះយើងនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ដូចខាងក្រោមៈ

 • ដើម្បីឱ្យមានតម្លាភាពទាក់ទងនឹងការប្រមូលនិងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក:

វាសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងដែលគ្រប់ពេលអ្នកនឹងមានព័ត៌មានទាំងអស់ដែលត្រូវការដើម្បីឱ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានចំណេះដឹងអំពីដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក។ សម្រាប់គោលបំណងនេះយើងនឹងប្រើបច្ចេកទេសនិងវិធានការផ្សេងៗគ្នាដែលមានគោលបំណងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធអំពីដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកតាមរបៀបត្រឹមត្រូវនិងពេលវេលា។

គោលការណ៍ឯកជនភាពពេញលេញរបស់យើងមានគោលបំណងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការយល់ដឹងទូលំទូលាយបំផុតអំពីប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានដោយពួកយើងនិងលក្ខណៈដែលយើងដំណើរការវា។ ដូច្នេះវាចាំបាច់ណាស់ដែលអ្នកនឹងពិនិត្យមើលវាឡើងវិញតាមកាលៈទេសៈដែលអាចធ្វើទៅបាននិងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។

លើសពីនេះទៀតកន្លែងដែលយើងឃើញថាអ្នកត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានជាក់លាក់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងសមស្រប។

យើងក៏នឹងរីករាយក្នុងការឆ្លើយសំណួរដែលអ្នកមាននិងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការបំភ្លឺណាមួយដែលអ្នកត្រូវការដែលជាកម្មវត្ថុនៃដែនកំណត់ច្បាប់។ សម្រាប់គោលបំណងនេះអ្នកអាចទាក់ទងមន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់យើងដោយយោងទៅតាមព័ត៌មានលំអិតដូចខាងក្រោម៖

មន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Progressplay Limited

អ៊ីមែល៖ dataprotection@progressplay.com

 

 • ដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកសម្រាប់គោលបំណងដែលបានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយ:

គោលបំណងដែលយើងអាចដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នករួមមានការផ្តល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងដែលស្នើសុំដោយអ្នកលើកស្ទួយបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងកែលម្អផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់យើង។ ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងរដ្ឋបាលដែលគាំទ្រដល់ការផ្តល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងដល់អតិថិជនរបស់យើងនិង / ឬដើម្បីលើកស្ទួយតម្រូវការច្បាប់និង / ឬបទប្បញ្ញត្តិណាមួយ។ បញ្ជីទាំងមូលនៃគោលបំណងដែលយើងប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីមនុស្សធម្មជាតិត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងផ្នែកទី ៧ នៅក្នុងគោលនយោបាយ។

លើសពីនេះទៀតយើងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដើម្បីយល់ពីតម្រូវការនិងចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការផ្តល់ជូនតាមតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកអាចស្នើសុំនៅពេលណាមួយដែលយើងនឹងបញ្ឈប់ការផ្ញើការផ្តល់ជូនតាមតំរូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយយើងនឹងអនុវត្តតាមការស្នើសុំនោះ។

 

 • វិនិយោគធនធានសំខាន់ៗដើម្បីគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក:

យើងអនុវត្តធនធានសំខាន់ៗដើម្បីឱ្យអ្នកអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកជាប្រធានបទទិន្នន័យ។ ដូច្នេះអ្នកអាចទាក់ទងយើងនៅពេលណាដែលអ្នកចង់ពិនិត្យឡើងវិញនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដើម្បី ឲ្យ យើងកែប្រែវាលុបវាឈប់ប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ឬជាទូទៅឬថាយើងនឹងផ្ទេរវាទៅអ្នកឬទៅភាគីទីបីហើយ យើងនឹងបំពេញតាមការចង់បានរបស់អ្នកស្របតាមច្បាប់។

 

 • ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក:

ខណៈពេលដែលយើងមិនអាចសន្យាការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកបានយើងអាចសន្យាថាយើងនឹងប្រើប្រាស់និងបន្តប្រើមធ្យោបាយនិងវិធានការណ៍ជាច្រើនដែលមានគោលបំណងធានាថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកត្រូវបានធានា។

 

គោលការណ៍ឯកជនភាពពេញលេញរបស់យើង

គោលការណ៍នេះពិពណ៌នាអំពីប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនប្រភេទណាដែលក្រុមហ៊ុនប្រមូលអំពីមនុស្សធម្មជាតិតើប្រមូលវាយ៉ាងដូចម្តេចប្រើវាចែករំលែកជាមួយភាគីទីបីធានាវាដំណើរការវា។ ល។

នៅក្នុងគោលការណ៍នេះនិងការយោងទៅ“ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន” គឺជាព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងមនុស្សធម្មជាតិដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឬអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន។ មនុស្សធម្មជាតិដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយផ្ទាល់ឬរួមផ្សំជាមួយនឹងព័ត៌មានបន្ថែមដែលយើងមានឬដែលយើងអាចចូលបាន។

នៅក្នុងគោលការណ៍នេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងនិយាយអំពី“ ដំណើរការ” នៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនយើងយោងទៅលើប្រតិបត្តិការឬសំណុំនៃប្រតិបត្តិការណាមួយដែលត្រូវបានអនុវត្តលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរួមមានការប្រមូលការកត់ត្រាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធការផ្ទុកការបន្សាំឬការផ្លាស់ប្តូរការទាញយកមកវិញ។ ការពិគ្រោះយោបល់ការប្រើប្រាស់បញ្ចេញព័ត៌មានតាមរយៈការបញ្ជូនការផ្សព្វផ្សាយឬការធ្វើឱ្យមានការតម្រឹមឬបន្សំការដាក់កម្រិតការលុបបំបាត់ឬការបំផ្លាញ។

ក្រុមហ៊ុន:

ក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក។

មន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុននិងមធ្យោបាយទាក់ទងជាមួយមន្រ្តីការពារទិន្នន័យមាន៖

មន្រ្តីការពារទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Progressplay Limited

អ៊ីមែល៖ dataprotection@progressplay.com

យើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នករាល់ពេលដែលអ្នកប្រើផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងប្រើគេហទំព័របណ្តាញសេវាកម្មរបស់យើងនិង / ឬទាក់ទងមកយើង។ ក្នុងករណីខ្លះអ្នកនឹងផ្តល់ឱ្យយើងនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មហើយក្នុងករណីផ្សេងទៀតយើងនឹងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកពីការពិនិត្យនិងវិភាគការប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងនិង / ឬបណ្តាញសេវាកម្មរបស់យើង។

អ្នកមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ឱ្យយើងនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយអំពីអ្នកទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីខ្លះការមិនផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះនឹងរារាំងយើងពីការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផលឬសេវាកម្មដែលអ្នកស្នើសុំឱ្យយើងផ្តល់ជូនអ្នក។ សូមមើលការពិពណ៌នាលំអិតនៃឧទាហរណ៍ដូចខាងក្រោមៈ

កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន៖ មានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ជាក់លាក់ដែលតម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនដែលជាបុរេលក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់ផលិតផលនិងសេវាកម្ម។ ក្នុងករណីទាំងនេះខណៈពេលដែលអ្នកមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកប្រសិនបើអ្នកនឹងមិនផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុននូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះយើងនឹងមិនអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មបែបនេះបានទេ។

តាមឧទាហរណ៍យើងតំរូវអោយប្រមូលអាស័យដ្ឋាននិងប្រទេសរបស់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមតម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណលេងល្បែងតាមអ៊ិនធរណេត។ ខណៈពេលដែលអ្នកមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានបែបនេះប្រសិនបើអ្នកនឹងមិនផ្តល់ឱ្យយើងទេយើងនឹងមិនអាចចុះឈ្មោះអ្នកជាអតិថិជនបានទេហើយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង។

កាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងករណីខ្លះក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក។ ក្នុងករណីទាំងនេះខណៈពេលដែលអ្នកមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកប្រសិនបើអ្នកមិនផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដល់ក្រុមហ៊ុននោះយើងនឹងមិនអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលកាតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្យាបានអនុវត្តឡើយ។

ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកមិនផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានលំអិតកាតឥណទានរបស់អ្នកយើងនឹងមិនអាចអនុវត្តសំណើដកប្រាក់របស់អ្នកតាមរយៈកាតឥណទានបែបនេះទេ។

ការផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកក្នុងករណីខ្លះការផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកគឺជាបុរេលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការប្រតិបត្តិកិច្ចសន្យារវាងខ្លួនអ្នកនិងក្រុមហ៊ុន។ ក្នុងករណីទាំងនេះខណៈពេលដែលអ្នកមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកប្រសិនបើអ្នកនឹងមិនផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុននូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះទេនោះយើងនឹងមិនអាចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកបានទេដូច្នេះយើងនឹងមិនអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផលរបស់យើងបានទេ។ និងសេវាកម្ម

តាមឧទាហរណ៍ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសារប្រតិបត្តិការជាក់លាក់ទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូនយើងនឹងត្រូវការទទួលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនយើងប្រមូលនៅពេលចុះឈ្មោះ៖ អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលនាមត្រកូលនាមត្រកូលភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអាស័យដ្ឋានរាងកាយទីក្រុងទីលំនៅប្រទេសទីលំនៅលេខកូដសំងាត់លេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទរូបិយប័ណ្ណគណនីគណនីភាសាគណនីទិន្នន័យដែលមានជាសាធារណៈពី បណ្តាញសង្គមនិងបណ្តាញសង្គមទូទាំងពិភពលោក។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនយើងប្រមូលរាល់ការចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក៖ អាស័យដ្ឋាន IP, ព័ត៌មានឧបករណ៍, ព័ត៌មានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ, ព័ត៌មានកម្មវិធីរុករក, ដំណោះស្រាយអេក្រង់, ពន្លឺ, ពន្លឺ, គេហទំព័របច្ចុប្បន្ននិងមុនដែលបានរុករកកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលានៃការចូលទិន្នន័យទីតាំង។  

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនយើងប្រមូលក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង៖ ប្រាក់បញ្ញើប្រាក់កំចីប្រាក់រង្វាន់វគ្គល្បែងរបស់អ្នក (រួមមានកាលបរិច្ឆេទពេលវេលានិងពេលវេលា) ការឈ្នះនិងការខាតបង់។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនយើងប្រមូលតាមរយៈការគាំទ្ររបស់យើង: លិខិតឆ្លងដែន / អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លេខប័ណ្ណបើកបរនិងរូបថតវិក័យប័ត្រប្រើប្រាស់។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនយើងប្រមូលនៅពេលទទួលប្រាក់កក់និងតាមសំណើដកប្រាក់៖ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនីធនាគារពត៌មានអេឡិចត្រូនិចពត៌មានលំអិតកាតឥណទាននិងរូបថតប្រភពព័ត៌មានលំអិតអំពីវិក្កយបត្រវិក័យប័ត្រទូរស័ព្ទរបាយការណ៍ធនាគារ។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនយើងទទួលបានពីអ្នក៖ រាល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ជូនដល់យើងដោយឥតគិតថ្លៃនៅពេលទំនាក់ទំនងមកយើងដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការគាំទ្ររបស់អតិថិជនជជែកលេងបណ្តាញសង្គមឬក្នុងលក្ខណៈផ្សេងទៀតរួមទាំងពាក្យបណ្តឹងសំណើនិងយោបល់ផ្សេងៗ។ តំណាងផ្នែកគាំទ្រអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំអាចកត់ត្រានិង / ឬរៀបចំជាឯកសារក្នុងការសរសេរការហៅទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។

ក្រុមហ៊ុនដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងមួយឬច្រើនដែលមានចែងនៅក្នុងផ្នែកនេះហើយយោងទៅតាមមូលដ្ឋានច្បាប់សមស្រប។

ក្រុមហ៊ុននឹងមិនដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកទេលើកលែងតែមានមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការបែបនេះ។ មូលដ្ឋានច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុនអាចដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកមានដូចខាងក្រោម៖

 1. ការយល់ព្រមរបស់អ្នកថាក្រុមហ៊ុននឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់មួយឬច្រើន។ តាមរយៈឧទាហរណ៍សម្រាប់គោលបំណងបញ្ជូនសម្ភារៈទីផ្សារដល់អ្នក។

  នៅពេលដែលមូលដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកគឺជាការយល់ព្រមអ្នកអាចដកហូតការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងដែលអ្នកបានផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកដោយផ្ញើលិខិតជូនដំណឹងដោយឥតគិតថ្លៃទៅកាន់អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលខាងក្រោម។ customersupport@instantgamesupport.comឬដោយផ្លាស់ប្តូរការកំណត់របស់អ្នកនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។

  នៅពេលដែលអ្នកដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកសម្រាប់ដំណើរការរៀបចំទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកយើងប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មមួយចំនួនឬទាំងអស់ដែលអ្នកបានស្នើសុំឬក្នុងទម្រង់ដែលមានបំណងផ្តល់ជូនអ្នកហើយអ្នកនឹងមិនទាមទារ ទាក់ទងនឹងរឿងនោះ។

 2. ដំណើរការចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាដែលអ្នកជាភាគីឬដើម្បីចាត់វិធានការតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកមុនពេលចូលកិច្ចសន្យា។ ដោយឧទាហរណ៍សម្រាប់ការចុះឈ្មោះអ្នកជាអ្នកកាន់គណនីមួយឬសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដកប្រាក់ពីគណនីរបស់អ្នក។
 3. ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុននេះជាកម្មវត្ថុ។ ឧទាហរណ៍ដោយផ្អែកលើកាតព្វកិច្ចនៃការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ិនធរណេត។
 4. ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលបានស្វែងរកដោយក្រុមហ៊ុនឬដោយភាគីទីបី។ តាមរយៈឧទាហរណ៍សម្រាប់គោលបំណងកែលម្អផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងឬសម្រាប់ការធ្វើលំហាត់ប្រាណឬការការពារការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់។

រាល់ពេលដែលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកគឺចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនឬដោយភាគីទីបីការកែច្នៃមានលក្ខខណ្ឌអាស្រ័យលើផលប្រយោជន៍បែបនេះដែលមិនត្រូវបានបដិសេធដោយផលប្រយោជន៍ឬសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពដែលទាមទារការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ អំពី​អ្នក។ នៅពេលណាមួយអ្នកអាចទាក់ទងមកយើងដោយផ្ញើការជូនដំណឹងទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលខាងក្រោម customersupport@instantgamesupport.com ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការពិនិត្យឡើងវិញដែលបានអនុវត្តដោយពួកយើងដើម្បីឈានដល់ការសន្និដ្ឋានថាយើងអាចដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដោយសារដំណើរការនេះចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលបានស្វែងរកដោយក្រុមហ៊ុនឬដោយភាគីទីបី។

 

តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីគោលបំណងដែលយើងអាចដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកនិងមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការណាមួយ៖

 

គោលបំណង

មូលដ្ឋានច្បាប់

1

ដើម្បីចុះឈ្មោះអ្នកជាអតិថិជន

តាមការស្នើសុំរបស់អ្នកដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយក្រុមហ៊ុននិងបើកគណនីយើងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងអនុវត្តសំណើបែបនេះ។

 

 • ដំណើរការចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាដែលអ្នកជាភាគីឬដើម្បីចាត់វិធានការតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកមុនពេលចូលកិច្ចសន្យា។
 • ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុននេះជាកម្មវត្ថុ។

2

ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង

រាល់ពេលដែលអ្នកស្នើសុំប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងជាពិសេសដើម្បីប្រើប្រាក់រង្វាន់ដាក់ការភ្នាល់ដាក់ប្រាក់និងដកប្រាក់ពីគណនីរបស់អ្នកយើងនឹងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវការសម្រាប់ពួកយើងដើម្បីធ្វើសំណើបែបនេះ។

 

 • ដំណើរការចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាដែលអ្នកជាភាគីឬដើម្បីចាត់វិធានការតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកមុនពេលចូលកិច្ចសន្យា។
 • ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុននេះជាកម្មវត្ថុ។

3

ដើម្បីទាក់ទងអ្នកសម្រាប់គោលបំណងនៃតម្រូវការប្រតិបត្តិការ

ក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះយើងនឹងទាក់ទងអ្នកដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រតិបត្តិការជាក់លាក់។ ឧទាហរណ៍កន្លែងដែលយើងនឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យបញ្ឈប់ការផ្តល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចជាក់លាក់ឬនៅពេលដែលទិដ្ឋភាពជាក់លាក់នៃផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងកំពុងផ្លាស់ប្តូរ។ ក្នុងកាលៈទេសៈទាំងនេះយើងត្រូវប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក។

 

 • ដំណើរការចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាដែលអ្នកជាភាគីឬដើម្បីចាត់វិធានការតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកមុនពេលចូលកិច្ចសន្យា។
 • ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុននេះជាកម្មវត្ថុ។

4

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួរសំណូមពរនិង / ឬបណ្តឹងរបស់អ្នកនិងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មគាំទ្រអតិថិជន

ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកគឺចាំបាច់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលអ្នកមានទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានប្រើដោយអ្នកហើយជាទូទៅដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មគាំទ្រអតិថិជន។ នៅក្នុងកាលៈទេសៈផ្សេងទៀតយើងត្រូវដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដើម្បីបំពេញរាល់ការស្នើសុំដកខ្លួនចេញ (ឬស្រដៀងគ្នា) ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នក។

 

 • ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនឬដោយភាគីទីបី។
 • ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុននេះជាកម្មវត្ថុ។

5

ដើម្បីប្រមូលប្រាក់ទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអ្នកបានទិញ

 • ដំណើរការចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាដែលអ្នកជាភាគីឬដើម្បីចាត់វិធានការតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកមុនពេលចូលកិច្ចសន្យា។

6

ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសំភារៈនិងសំភារៈទីផ្សារដែលត្រូវបានផលិត

ដើម្បីបង្កើននិងកែលម្អបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកនិងការប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងហើយដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវការផ្តល់ជូនផលិតផលនិងសេវាកម្មបន្ថែមថ្មីនិងថ្មីៗយើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដើម្បីកែសំរួលសំភារៈដែលបានបង្ហាញជូនអ្នក។ ទៅចំណង់ចំណូលចិត្តឥរិយាបថចរិតនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ សម្រាប់គោលបំណងនេះយើងប្រើបច្ចេកទេសវិភាគស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរួមទាំងការបង្ហាញទម្រង់។

 

 • ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនឬដោយភាគីទីបី។

 

7

ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ឬបទបញ្ជាតុលាការឬរដ្ឋបាល

យើងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដើម្បីអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ផ្សេងៗគ្នារបស់យើងដែលរួមមានការការពារអតិថិជនពីយុត្តាធិការជាក់លាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងដោយសារការហាមឃាត់ស្របច្បាប់ឬដើម្បីរារាំងអនីតិជនមិនឱ្យប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង។

 

 • ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុននេះជាកម្មវត្ថុ។

8

ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូនក៏ដូចជាផ្តល់ជូននូវផលិតផលថ្មី

យើងអាចប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូនក៏ដូចជាសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ជូនអ្នកថ្មី។ ដំណើរការបែបនេះនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការវិភាគអំពីការប្រើប្រាស់ពីមុនរបស់អ្នកពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងរាល់មតិយោបល់និងពាក្យបណ្តឹងដែលទទួលបានទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងក៏ដូចជាកំហុសនិងកំហុសមិនត្រឹមត្រូវ។

 

 • ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនឬដោយភាគីទីបី។

 

9

ដើម្បីទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំការប្រើបំពានលើផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងនិងដើម្បីការពារការលាងលុយកខ្វក់

 

 • ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនឬដោយភាគីទីបី។
 • ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុននេះជាកម្មវត្ថុ។

10

ដើម្បីផ្ញើសំភារៈទីផ្សារទៅអ្នក

ដោយសារអ្នកយល់ព្រមទទួលសំភារៈទីផ្សារពីយើងយើងនឹងបញ្ជូនអ្នកតាមរយៈមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលអ្នកបានយល់ព្រមសំភារៈទីផ្សារទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងមិនថាមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នឬអនាគតទេដែលស្រដៀងនឹងផលិតផលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនិង សេវាកម្មនិងថាតើផលិតផលផ្សេងគ្នានិង / ឬផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី។

បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកអាចដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បានដោយផ្ញើអ៊ីមែលដោយមិនគិតថ្លៃជាមួយចំណងជើង“ ឈប់ជាវ” ទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលខាងក្រោម៖ customersupport@instantgamesupport.com ឬដោយចុចជម្រើសឈប់ជាវនៅក្នុងសម្ភារៈទីផ្សារណាមួយដែលបានផ្ញើមកអ្នក។ សូមចំណាំថាអ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យជ្រើសរើសមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងណាមួយ (មួយឬទាំងអស់) ដែលអ្នកចង់ឈប់ជាវ។

បញ្ជាក់បន្ថែមថាការឈប់ជាវនឹងមិនបណ្តាលឱ្យមានការលុបពត៌មានលំអិតទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទេប៉ុន្តែត្រូវបញ្ឈប់ការទទួលឯកសារទីផ្សារ - លុះត្រាតែអ្នកស្នើសុំស្នើសុំម្តងទៀតដើម្បីទទួលយកពួកគេត្រូវមានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់របស់យើង។

 

 • ការយល់ព្រមរបស់អ្នក

11

ដើម្បីវិភាគប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើយុទ្ធនាការនិងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយនិងសកម្មភាពណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនឬដោយភាគីទីបី។

12

ដើម្បីអនុវត្តនិងថែរក្សាសកម្មភាពផ្សេងៗដែលគាំទ្រដល់ការផ្តល់ជូននិងការផ្តល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង

សកម្មភាពទាំងនោះរួមមានមុខងារការិយាល័យក្រោយសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មការសំរេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រយន្តការត្រួតពិនិត្យ។ ល។

 

 • ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនឬដោយភាគីទីបី។

13

ដើម្បីអនុវត្តការវិភាគរួមទាំងការវិភាគស្ថិតិ

យើងប្រើវិធានការវិភាគផ្សេងៗគ្នា (រាប់បញ្ចូលទាំងស្ថិតិ) ដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាផ្សេងៗរួមទាំងការកែលម្អផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលមានស្រាប់និងណែនាំនិងអភិវឌ្ឍវិធីថ្មី។

 

 • ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនឬដោយភាគីទីបី។

14

ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សិទ្ធិនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភាគីទីបីនិងភាគីទីបីរួមទាំងការផ្តួចផ្តើមគំនិតធ្វើលំហាត់ប្រាណឬការការពារការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់

យើងអាចដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សិទ្ធិនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនិងរបស់តតិយជនយោងទៅតាមច្បាប់បទបញ្ជានិងកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលរួមមានលក្ខន្តិកៈនិងគោលការណ៍របស់យើង។

 • ដំណើរការគឺចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនឬដោយភាគីទីបី។

នៅពេលដែលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកគឺចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនឬដោយភាគីទីបីអ្នកមានសិទ្ធិបដិសេធចំពោះដំណើរការបែបនេះសម្រាប់គោលបំណងនេះដោយផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលខាងក្រោម។ customersupport@instantgamesupport.comលុះត្រាតែយើងបង្ហាញនូវហេតុផលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ដំណើរការដែលបដិសេធផលប្រយោជន៍សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកឬសម្រាប់ការបង្កើតការធ្វើលំហាត់ប្រាណឬការការពារការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់។

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននូវការផ្តល់ជូនដែលត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ពួកគេជាពិសេសដើម្បីលើកកម្ពស់និងកែលម្អបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកនិងការប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងហើយដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មបន្ថែមនិងថ្មីរួមទាំងផលិតផលនិងសេវាកម្ម។ និងសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបី។ នេះត្រូវបានធ្វើបន្ទាប់ពីដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដើម្បីកែសំរួលសំភារៈដែលបានបង្ហាញជូនអ្នកដោយផ្អែកលើចំណូលចិត្តអាកប្បកិរិយាលក្ខណៈនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ។ សម្រាប់គោលបំណងនេះយើងប្រើបច្ចេកទេសវិភាគស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ឱ្យយើងនូវការវិភាគនិងការសន្និដ្ឋានទាក់ទងនឹងអ្នកក្នុងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗរួមទាំងការនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃ។

តាមឧទាហរណ៍ការវិភាគនិងការសន្និដ្ឋានបែបនេះអាចត្រូវបានប្រើដោយពួកយើងដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលយើងគិតថាអាចនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នក។ ឧទាហរណ៍នៅលើមូលដ្ឋាននៃគំរូនៃការលេងអាស័យដ្ឋាននិងអាយុរបស់អ្នកពេលវេលានិងថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ដែលអ្នកចូលចិត្តប្រើផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង។ ល។

ការវិភាគនិងការសន្និដ្ឋានស្រដៀងគ្នាត្រូវបានប្រើក្នុងកម្រិតមួយដែលអ្នកបានយល់ព្រមទទួលសម្ភារៈទីផ្សារពីយើងខ្ញុំដោយសារវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលយើងគិតថាអាចនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នក។

នៅពេលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកត្រូវបានដំណើរការសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារផ្ទាល់អ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់នៅពេលដំណើរការណាមួយសម្រាប់គោលបំណងនេះដោយរាប់បញ្ចូលទាំងទម្រង់ដែលទាក់ទងនឹងការធ្វើទីផ្សារផ្ទាល់ដោយផ្ញើការជូនដំណឹងទៅដូចខាងក្រោម អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល customersupport@instantgamesupport.comក្នុងករណីនេះយើងនឹងបញ្ឈប់ដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារផ្ទាល់។

លើសពីនេះទៀតអ្នកអាចដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកពីការទទួលបានសម្ភារៈទីផ្សារគ្រប់ពេលដោយផ្ញើអ៊ីមែលដោយមិនគិតថ្លៃដោយមានចំណងជើងថា“ ឈប់ជាវ” ទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលខាងក្រោម៖ customersupport@instantgamesupport.com

ក្រុមហ៊ុនចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយក្រុមហ៊ុននៅក្នុងក្រុមក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុនជាផ្នែកមួយសម្រាប់គោលបំណងគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននិងការផ្តល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ក្រុមហ៊ុនក៏អាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកជាមួយភាគីទីបីដែលផ្តល់ឱ្យយើងនូវសេវាកម្មដូចខាងក្រោមៈ

 1. ខេខេស៊ីនិងអេអឹមអិលមានគោលបំណងធានាថាយើងគោរពតាមរាល់កាតព្វកិច្ចនិងតំរូវការច្បាប់បទប្បញ្ញត្តិនិងការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណ។
 2. សេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់ដូចជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទូទាត់អ្នកទូទាត់ប្រាក់និងធនាគារ។
 3. សេវាកម្មទាក់ទងនឹងបញ្ហាល្បែងស៊ីសងដែលមានទំនួលខុសត្រូវ។ ឧទាហរណ៍កន្លែងដែលយើងចង់ធានាថាវិសាលភាពនៃការរឹបអូសមនុស្សម្នាក់គឺត្រូវនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់។
 4. អ្នកផ្តល់សេវាផ្ទុកនិងបង្ហោះរួមទាំងសេវាកម្មកុំព្យូទ័រពពក។
 5.  ការការពារការក្លែងបន្លំនិងការស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់។
 6. ព័ត៌មានអាសយដ្ឋាន IP ។
 7. ការវិភាគបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់។
 8. គាំទ្រ។
 9. ទីផ្សារ (រួមទាំងដៃគូស្លាកពណ៌សនិងអ្នកម៉ៅការរបស់ពួកគេ) ។
 10. ការចែកចាយសំភារៈរួមមានសំភារៈទីផ្សារតាមរយៈមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងផ្សេងៗគ្នាដូចជាអ៊ីម៉ែលសារខ្លីសារធម្មតា (ខ្យង) ការជូនដំណឹងជំរុញនិងសារអេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀត។
 11. ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ CRM ។
 12. ការហៅចូល។
 13. អ្នកផ្តល់ហ្គេម។
 14. ការចុះហត្ថលេខាឌីជីថល។
 15. សេវាកម្មគណនេយ្យនិងច្បាប់។
 16. ស្រាវជ្រាវវិភាគបច្ចេកទេសនិងសេវាកម្មធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។

ក្រុមហ៊ុនអាចចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកជាមួយរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរផ្លូវការបទបញ្ញត្តិអាជ្ញាប័ណ្ណនិងល្បែងស៊ីសងក៏ដូចជាកន្លែងដែលការបង្ហាញព័ត៌មានបែបនេះត្រូវបានទាមទារដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សិទ្ធិនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភាគីទីបីនិងភាគីទីបីរួមទាំងការចាប់ផ្តើមឬការធ្វើលំហាត់ប្រាណឬការការពារ។ ការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់។

លើសពីនេះទៀតយើងអាចបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកទៅអ្នកទិញសក្តានុពលឬវិនិយោគិនឬអ្នកអោយខ្ចីទៅក្រុមហ៊ុននិង / ឬក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅក្នុងក្រុមក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុនជាផ្នែកឬក្នុងករណីប្រតិបត្តិការស្រដៀងគ្នាណាមួយ ( រួមទាំងការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននិង / ឬក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅក្នុងក្រុមក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុនជាផ្នែកមួយ) និង / ឬពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នាការរៀបចំឡើងវិញការបង្រួបបង្រួមឬការក្ស័យធនរបស់ក្រុមហ៊ុននិង / ឬក្រុមហ៊ុនណាមួយ។ នៅក្នុងក្រុមនៃក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុនគឺជាផ្នែកមួយ។

អ្នកមានសិទ្ធិដូចខាងក្រោមៈទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក។ ការប្រើសិទ្ធិបែបនេះនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈការផ្ញើអ៊ីមែលស្នើសុំឱ្យប្រើសិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលខាងក្រោម៖ customersupport@instantgamesupport.com

សិទ្ធិចូលប្រើ

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលពីការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអំពីថាតើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកកំពុងត្រូវបានដំណើរការហើយកន្លែងណាដែលអាចចូលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖ (១) គោលបំណងនៃដំណើរការ (២) ប្រភេទទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធ; (៣) អ្នកទទួលឬប្រភេទអ្នកទទួលដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានគេនឹងត្រូវបានបង្ហាញជាពិសេសអ្នកទទួលនៅប្រទេសទីបីក្រៅពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (EEA) ឬអង្គការអន្តរជាតិ។ (៤) កន្លែងដែលអាចធ្វើបានរយៈពេលដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានរក្សាទុកឬប្រសិនបើមិនអាចធ្វើទៅបានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់រយៈពេលនោះ។ (៥) អត្ថិភាពនៃសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំពីការកែតម្រូវក្រុមហ៊ុនឬលុបចោលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនឬការដាក់កម្រិតលើដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកឬជំទាស់នឹងដំណើរការបែបនេះ។ (៦) សិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យ (៧) កន្លែងដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រូវបានប្រមូលពីអ្នកព័ត៌មានដែលមានទាក់ទងនឹងប្រភពរបស់វា (៨) អត្ថិភាពនៃភាពជ្រាលជ្រៅ; និង (៩) កន្លែងដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានផ្ទេរទៅប្រទេសទីបីក្រៅពី EEA ឬទៅអង្គការអន្តរជាតិការការពារសុវត្ថិភាពសមស្របទាក់ទងនឹងការផ្ទេរនេះ។

ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ច្បាប់ថតចម្លងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលកំពុងដំណើរការហើយអាចគិតថ្លៃសេវាសមរម្យសម្រាប់ការចម្លងបន្តទៀតដែលស្នើសុំដោយអ្នកដែលអ្នកធ្វើការស្នើសុំតាមមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិចហើយលើកលែងតែមានការស្នើសុំពីអ្នកព័ត៌មាននឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនជាទូទៅ ទម្រង់អេឡិចត្រូនិច។

សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយដូច្នេះប្រសិនបើសំណូមពរនេះនឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃក្រុមហ៊ុននឹងមិនបំពេញតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកឬធ្វើវាក្នុងលក្ខណៈកំណត់នោះទេ។

សិទ្ធិក្នុងការកែតម្រូវ

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនការកែតម្រូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវអំពីអ្នក។ ដោយពិចារណាលើគោលបំណងនៃដំណើរការអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការបំពេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនពេញលេញរួមទាំងមធ្យោបាយនៃការផ្តល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែម។

សិទ្ធិក្នុងការលុបបំបាត់

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានពីការលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីក្រុមហ៊ុនដែលជាមូលដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមហេតុផលខាងក្រោមត្រូវបានអនុវត្ត៖ (ក) ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនលែងចាំបាច់ទាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងដែលវាត្រូវបានប្រមូលឬដំណើរការផ្សេងទៀត។ (ខ) អ្នកដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកលើដំណើរការដែលមានមូលដ្ឋានហើយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ដំណើរការនោះទេ។ (គ) អ្នកជំទាស់នៅពេលណាមួយដោយផ្អែកលើហេតុផលជាក់លាក់របស់អ្នកដើម្បីដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដែលផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលបានដេញតាមដោយយើងឬដោយភាគីទីបីហើយមិនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវណាមួយសម្រាប់ដំណើរការនោះទេ។ ; (ឃ) អ្នកជំទាស់នឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារផ្ទាល់។ (ង) ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានដំណើរការដោយខុសច្បាប់។ (f) ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកត្រូវតែលុបចោលចំពោះការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់នៅក្នុងសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបឬច្បាប់ស្តីពីរដ្ឋជាសមាជិកដែលក្រុមហ៊ុនជាកម្មវត្ថុ។

សិទ្ធិនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះវិសាលភាពដែលដំណើរការចាំបាច់ឡើយ៖ (ក) ចំពោះការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ដែលតម្រូវឱ្យមានដំណើរការដោយច្បាប់សហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបឬរដ្ឋជាសមាជិកដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុវត្ត។ ឬ (ខ) សម្រាប់ការបង្កើតការធ្វើលំហាត់ប្រាណឬការការពារការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់។

សិទ្ធិនៃការដាក់កម្រិតនៃដំណើរការ

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានពីការរឹតត្បិតរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដែលទិន្នន័យមួយត្រូវបានអនុវត្តដូចខាងក្រោមៈ (ក) ភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានជំទាស់ដោយអ្នកសម្រាប់រយៈពេលមួយដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃ ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក (ខ) ដំណើរការមិនស្របច្បាប់ហើយអ្នកប្រឆាំងនឹងការលុបចោលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកនិងស្នើសុំការរឹតត្បិតការប្រើប្រាស់វាជំនួសវិញ។ (c) ក្រុមហ៊ុនលែងត្រូវការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកសម្រាប់គោលបំណងនៃការដំណើរការប៉ុន្តែវាត្រូវបានទាមទារដោយអ្នកសម្រាប់ការបង្កើតការធ្វើលំហាត់ប្រាណឬការការពារការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់។ (ឃ) នៅពេលដែលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកគឺចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនឬដោយភាគីទីបីលុះត្រាតែយើងបង្ហាញនូវហេតុផលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ដំណើរការដែលបដិសេធផលប្រយោជន៍សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកឬសម្រាប់ ការបង្កើតការធ្វើលំហាត់ប្រាណឬការការពារការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់ (ង) កន្លែងដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកត្រូវបានដំណើរការសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារដោយផ្ទាល់រួមមានការបង្ហាញពីវិសាលភាពដែលវាទាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារផ្ទាល់។

នៅពេលដែលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកត្រូវបានដាក់កម្រិតតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននឹងត្រូវលើកលែងតែការផ្ទុកប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានដំណើរការដោយការយល់ព្រមរបស់អ្នកឬសម្រាប់ការបង្កើតការធ្វើលំហាត់ប្រាណឬការការពារការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់ឬសម្រាប់ការការពារសិទ្ធិរបស់ បុគ្គលធម្មជាតិឬនីតិបុគ្គលផ្សេងទៀតឬសម្រាប់ហេតុផលនៃផលប្រយោជន៍សាធារណៈសំខាន់របស់សហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបឬរបស់រដ្ឋជាសមាជិក។

សិទ្ធិទទួលបានទិន្នន័យ

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដែលអ្នកបានផ្តល់ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងទម្រង់ជារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចប្រើបានជាទូទៅនិងអាចអានបានដោយម៉ាស៊ីនហើយមានសិទ្ធិបញ្ជូនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះទៅឧបករណ៍បញ្ជាមួយផ្សេងទៀតដែល (ក) ដំណើរការគឺផ្អែកលើការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកឬលើកិច្ចសន្យាដែលអ្នកជាភាគី។ និង (ខ) ដំណើរការត្រូវបានអនុវត្តដោយមធ្យោបាយស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។

ក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះភាពងាយស្រួលនៃទិន្នន័យអ្នកមានសិទ្ធិមានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនទៅអ្នកត្រួតពិនិត្យផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើទៅបានតាមបច្ចេកទេស។ ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះភាពងាយស្រួលនៃទិន្នន័យគឺដោយគ្មានការរើសអើងចំពោះសិទ្ធិរបស់អ្នកនិងក្រុមហ៊ុនក្រោមសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការលុបបំបាត់។ លើសពីនេះទៀតសិទ្ធិក្នុងការចល័តទិន្នន័យមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃឡើយ។

សិទ្ធិជំទាស់

អ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់ផ្អែកលើហេតុផលទាក់ទងនឹងស្ថានភាពជាក់លាក់របស់អ្នកនៅពេលណាមួយក្នុងការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដែលផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលបានស្វែងរកដោយក្រុមហ៊ុនឬដោយតតិយជនរួមទាំងការរាប់អានដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់។ យើងនឹងមិនដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកទៀតទេលុះត្រាតែយើងបង្ហាញនូវមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការដែលបដិសេធផលប្រយោជន៍របស់អ្នកសិទ្ធិនិងសេរីភាពឬសម្រាប់ការបង្កើតការធ្វើលំហាត់ប្រាណឬការការពារការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់។

អ្នកមានសិទ្ធិជំទាស់នៅពេលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកសម្រាប់គោលបំណងទីផ្សារដោយផ្ទាល់ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងទម្រង់ដែលទាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារផ្ទាល់។

សិទ្ធិក្នុងការដកការយល់ព្រម

អ្នកអាចដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកដែលបានផ្តល់ជូនពួកយើងសម្រាប់គោលបំណងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកនៅពេលណាមួយដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការដោយផ្អែកលើការព្រមព្រៀងមុនពេលដកវា។

សិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យ

អ្នកមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋជាសមាជិកដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សធម្មជាតិទាក់ទងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។

 

សិទ្ធិរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដូចមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១១ នេះអាចត្រូវបានដាក់កម្រិតដោយច្បាប់សហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបឬរដ្ឋជាសមាជិកដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុវត្ត។

យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំស្របតាមសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១១ នេះដោយគ្មានការពន្យារពេលហួសហេតុនិងក្នុងករណីណាមួយក្នុងរយៈពេលមួយខែបន្ទាប់ពីបានទទួលសំណើ។ រយៈពេលនោះអាចត្រូវបានពន្យារពេលពីរខែទៀតប្រសិនបើចាំបាច់ដោយគិតពីភាពស្មុគស្មាញនិងចំនួននៃសំណើ។ យើងត្រូវជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការពន្យាពេលបែបនេះក្នុងរយៈពេលមួយខែបន្ទាប់ពីបានទទួលសំណើរួមជាមួយហេតុផលសម្រាប់ការពន្យាពេល។

ព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំយោងទៅតាមសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១១ នេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃលើកលែងតែមានចែងនៅក្នុងផ្នែកទី ១១ នេះ។ នៅពេលដែលការស្នើសុំត្រូវបានបង្ហាញមិនត្រឹមត្រូវឬហួសហេតុជាពិសេសដោយសារតែចរិតដដែលៗរបស់យើងយើងអាចនឹង៖ (ក) គិតថ្លៃសេវាសមរម្យដោយគិតពីថ្លៃរដ្ឋបាលក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឬការទំនាក់ទំនងឬចាត់វិធានការដែលបានស្នើសុំ។ ឬ (ខ) បដិសេធមិនធ្វើតាមការស្នើសុំ។

ក្រុមហ៊ុនអាចតម្រូវឱ្យអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដែលចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដើម្បីបំពេញតាមសំណើរបស់អ្នកយោងទៅតាមសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលមានចែងក្នុងផ្នែកទី ១១ នេះដែលយើងមានការសង្ស័យសមហេតុផលទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្សធម្មជាតិដែលបានស្នើសុំ។

ទូទៅ

នៅពេលអ្នកចូលមើលឬចូលមើលគេហទំព័រនិង / ឬប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងឯកសារខូឃីស៍ (ដែលជាឯកសារអត្ថបទតូច) ត្រូវបានតំឡើងនៅលើឧបករណ៍ដែលអ្នកចូលមើលឬចូលមើលគេហទំព័រនិង / ឬប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង។ ខូឃីស៍អនុញ្ញាតឱ្យយើងប្រមូលព័ត៌មានអំពីអ្នកនិងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកដើម្បីធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រសើរឡើងដើម្បីចងចាំចំណង់ចំណូលចិត្តនិងការកំណត់របស់អ្នកប្តូរតាមបំណងនិងផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអាចចាប់អារម្មណ៍អ្នក។ ឃុកឃីក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រមូលស្ថិតិអំពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងហើយធ្វើការវិភាគ។

ខូឃីស៍មួយចំនួនដែលយើងប្រើគឺខូឃីស៍សម័យដែលត្រូវបានទាញយកជាបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នកហើយមានអាយុកាលរហូតដល់អ្នកបិទគេហទំព័ររបស់អ្នក។ អ្នកជាភ្ញៀវត្រឡប់មកវិញនៅពេលអ្នកត្រលប់មកគេហទំព័រ។

ប្រភេទខូឃីស៍

ខូឃីស៍ដែលយើងប្រើបានចាត់ថ្នាក់តាមមុខងាររបស់វាដូចខាងក្រោមៈ

ប្រភេទឃុកឃី

គោលបំណង

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ខូឃីស៍ដែលចាំបាច់បំផុត

ខូឃីស៍ទាំងនេះគឺចាំបាច់បំផុតដើម្បីឱ្យអ្នកអាចរុករកគេហទំព័រនិងប្រើលក្ខណៈដែលអ្នកបានស្នើសុំ។ ពួកគេត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវមាតិកាផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងដែលអ្នកបានស្នើសុំ។

ខូឃីស៍បែបនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីជួយឱ្យឧបករណ៍របស់អ្នកទាញយកឬផ្សាយព័ត៌មានដូច្នេះអ្នកអាចរុករកនៅលើគេហទំព័រប្រើលក្ខណៈពិសេសរបស់វានិងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកត្រឡប់ទៅទំព័រដែលអ្នកបានទស្សនាពីមុន។

ឃុកឃីទាំងនេះប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដូចជាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់កាលបរិច្ឆេទចូលចុងក្រោយនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកថាបានចូលគេហទំព័រ។

ខុកឃីទាំងនេះត្រូវបានលុបចោលនៅពេលដែលអ្នកបិទគេហទំព័ររបស់អ្នក (ខូឃីស៍សម័យ)

ឃុកឃីមុខងារ

ខូឃីស៍ទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីស្គាល់អ្នកនៅពេលអ្នកត្រឡប់មកគេហទំព័រហើយអនុញ្ញាតឱ្យយើងចងចាំជម្រើសនិងចំណូលចិត្តរបស់អ្នក (ដូចជាភាសា) ដើម្បីឱ្យយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវលក្ខណៈពិសេសដែលត្រូវបានកែលម្អនិងផ្លាស់ប្តូរ។

ខូឃីស៍ទាំងនេះប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដូចជាចំណូលចិត្តភាសារបស់អ្នកហ្គេមដែលអ្នកលេងនិងចំណូលចិត្តទីផ្សារ។

ខុកឃីទាំងនេះអាចរស់បាននៅចុងបញ្ចប់នៃគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកហើយមានរយៈពេលរហូតដល់ពេលផុតកំណត់។

ខូគីសម្តែង

ខូឃីស៍ទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់ស្ថិតិរួមទាក់ទងនឹងការអនុវត្តគេហទំព័រនិងដើម្បីសាកល្បងនិងកែលម្អការអនុវត្តន៍នេះដើម្បីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែប្រសើរ។ លើសពីនេះទៀតពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យយើងអនុវត្តមុខងារវិភាគនៅលើគេហទំព័រ។  

ខុកឃីទាំងនេះប្រមូលទិន្នន័យអនាមិកដែលមិនទាក់ទងនឹងមនុស្សធម្មជាតិដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឬអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន។

ខូឃីស៍ទាំងនេះមានសុពលភាពក្នុងរយៈពេលខុសគ្នា។ ខ្លះត្រូវបានលុបចោលនៅពេលអ្នកបិទកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតមានរយៈពេលសុពលភាពគ្មានកំណត់។  

ទីផ្សាររបស់ភាគីទីបី / ឃុកឃីកំណត់គោលដៅ

ខុកឃីទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីចែកចាយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងទីផ្សារនិងដើម្បីធ្វើឱ្យគេហទំព័រត្រូវបានបង្ហាញតាមរបៀបដែលកាន់តែពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកផ្អែកលើចំណាប់អារម្មណ៍និងសកម្មភាពរបស់អ្នក។ ពួកគេក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់វែងប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ។ ខូឃីស៍ទាំងនេះកត់ត្រាការចូលមើលគេហទំព័ររបស់អ្នកទំព័រដែលអ្នកបានចូលមើលនិងផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអ្នកបានប្រើ។

ខូឃីស៍ទាំងនេះមួយចំនួនត្រូវបានផ្តល់ជូននិងប្រើប្រាស់ដោយភាគីទីបី។

ខូឃីស៍ទាំងនេះមានសុពលភាពក្នុងរយៈពេលខុសគ្នា។ ខ្លះត្រូវបានលុបចោលនៅពេលអ្នកបិទកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតមានរយៈពេលសុពលភាពគ្មានកំណត់។  

 

រារាំងនិងដកខូឃីស៍

អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកដើម្បីរារាំងនិងលុបខូឃីស៍មួយចំនួនឬទាំងអស់។ សូមមើលតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមទៅនឹងការណែនាំអំពីវិធីធ្វើនេះទាក់ទងនឹងកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតមួយចំនួន៖

 

ទោះយ៉ាងណាសូមកត់សម្គាល់ថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នេះមុខងារនិងមុខងារមួយចំនួនរបស់គេហទំព័រឬទាំងអស់អាចនឹងមិនដំណើរការដូចដែលបានគ្រោងទុក។

ក្រុមហ៊ុនត្រូវរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដរាបណាត្រូវបំពេញគោលបំណងនៃការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដូចមានចែងក្នុងគោលការណ៍នេះឬក្នុងរយៈពេលយូរជាងនេះតាមតម្រូវការនៃច្បាប់បទបញ្ជាគោលនយោបាយនិងបទបញ្ជាដែលអនុវត្ត។ ដើម្បី​ឱ្យ​ពួក​យើង។

ជាទូទៅយើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកក្នុងរយៈពេលអប្បបរមា ៥ ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបញ្ចប់គណនីរបស់អ្នកជាមួយយើងខ្ញុំ។

ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកមិនត្រូវបានរក្សាទុកយូរជាងអ្វីដែលត្រូវការសូមពិនិត្យឡើងវិញនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលរក្សាទុកដោយយើងខ្ញុំដើម្បីពិនិត្យថាតើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយអាចត្រូវបានលុបចោល។ 

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅប្រទេសទីបី (មានន័យថាយុត្តាធិការនៅខាងក្រៅរដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបអ៊ីស្លង់ន័រវែសនិង Liechtenstein) ឬទៅអង្គការអន្តរជាតិ។ ក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះក្រុមហ៊ុនត្រូវចាត់វិធានការការពារសុវត្ថិភាពដែលមានគោលបំណងធានានូវការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកនិងផ្តល់ជូននូវសិទ្ធិទិន្នន័យដែលអាចអនុវត្តបាននិងការផ្តល់សំណងផ្នែកច្បាប់ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ប្រធានបទទិន្នន័យ។

ការការពារនិងការការពារទាំងនេះនឹងអាចរកបានប្រសិនបើមានចំនុចណាមួយដូចខាងក្រោម៖

 1. ការផ្ទេរនេះទៅប្រទេសទីបីឬអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលគណៈកម្មការសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបបានសំរេចថាពួកគេផ្តល់កម្រិតនៃការការពារគ្រប់គ្រាន់ដល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យពួកគេដោយអនុលោមតាមមាត្រា 45 (3) នៃបទប្បញ្ញត្តិ (សហភាពអឺរ៉ុប) 2016/679 នៃ សភាអ៊ឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សានៃថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៦ (" GDPR");
 2. ការផ្ទេរនេះគឺយោងទៅតាមឧបករណ៍ដែលអាចចងក្រងនិងអនុវត្តបានដោយស្របច្បាប់រវាងអាជ្ញាធរសាធារណៈឬអង្គភាពអនុលោមតាមមាត្រា ៤៦ (២) (ក) នៃ GDPR ។ ឬ
 3. ការផ្ទេរនេះគឺយោងទៅតាមប្រការការពារទិន្នន័យស្តង់ដារដែលត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មការសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបដោយអនុលោមតាមមាត្រា ៤៦ (២) (គ) នៃ GDPR ។ ឃ្លាដែលត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មការសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបអាចត្រូវបានគេមើល https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងការការពារដែលបានជួលដោយវាដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដែលត្រូវបានផ្ទេរទៅប្រទេសទីបីឬអង្គការអន្តរជាតិដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖

យើងអនុវត្តវិធានការបច្ចេកទេសនិងការរៀបចំសមស្របដើម្បីធានាបាននូវកម្រិតសុវត្ថិភាពសមស្របដល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយគិតគូរពីហានិភ័យដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយដំណើរការជាពិសេសពីការបំផ្លាញដោយចៃដន្យឬខុសច្បាប់ការបាត់បង់ការផ្លាស់ប្តូរការបង្ហាញព័ត៌មានដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬការចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ , ផ្ទុកឬដំណើរការផ្សេងទៀត។

យើងអាចត្រូវបានទាមទារដោយសារកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ឬកាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដើម្បីផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីដូចជាអាជ្ញាធរសាធារណៈ។ ក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះយើងមានការកំនត់ការគ្រប់គ្រងលើកំរិតនៃការការពារដែលផ្តល់ជូនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដោយភាគីទីបី។

រាល់ការផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតមិនអាចធានាបានពេញលេញទេ។ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនមិនអាចធានាបាននូវការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកទេនៅពេលផ្ទេរតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតទៅគេហទំព័រដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន។

គេហទំព័រអាចផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនិង / ឬការស្នើសុំរបស់ភាគីទីបី។ ក្រុមហ៊ុនមិនត្រួតពិនិត្យគេហទំព័រនិងកម្មវិធីបែបនេះហើយក៏មិនមានការប្រមូលនិង / ឬដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នកដោយគេហទំព័រនិងកម្មវិធីនិងយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគេហទំព័រនិងកម្មវិធីទាំងនោះហើយក៏មិនពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍និងសកម្មភាពការពារសិទ្ធិឯកជននិងទិន្នន័យរបស់ពួកគេឡើយ។ គោលការណ៍នេះមិនអនុវត្តចំពោះសកម្មភាពដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈគេហទំព័រនិង / ឬកម្មវិធីនោះទេ។

គ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកចូលដំណើរការភាគីទីបី & #39; គេហទំព័រនិង / ឬកម្មវិធីនានាយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ពួកគេដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើគេហទំព័រនិង / ឬកម្មវិធីទាំងនោះហើយមុននឹងបញ្ចេញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដោយអ្នក។

យើងអាចកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍នេះពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ នៅពេលណាដែលយើងធ្វើវិសោធនកម្មគោលការណ៍នេះយើងនឹងជូនដំណឹងអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មនេះដោយផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើគេហទំព័រ។ លើសពីនេះទៀតនៅពេលយើងធ្វើការកែសំរួលគោលនយោបាយនេះយើងនឹងព្យាយាមជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មនេះតាមរយៈមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលយើងជឿថាសមហេតុផលសមរម្យក្នុងការជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនិងតាមរយៈការជូនដំណឹងអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មលើគេហទំព័រ។ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះរាល់ការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងអស់នឹងចូលជាធរមាននៅពេលផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគេហទំព័រ។

កំណែ ២.០ - ២៤.០៥.២០១៨